Get Adobe Flash player

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie § 7 ust. 1 w zw. z § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce posiada do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu zbędne składniki majątku ruchomego: zgodnie z wykazem załącznika  1.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 w/w rozporządzenia.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego należy kierować do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Piłsudskiego 10, 17-200 Hajnówka. Wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. i zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego którego wniosek dotyczy;
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

Wnioski należy składać w terminie do 10 października 2014r.

Załącznik 1.

Więcej…

Informacja dla osób powracających z regionu Afryki Zachodniej opracowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z  zachorowaniami na gorączkę krwotoczną Ebola.

Od lutego 2014 r. występują zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola w państwach Afryki Zachodniej. Początek choroby jest nagły i charakteryzuje się objawami grypopodobnymi.

W przypadku:

1. Wystąpienia takich objawów jak:

Gorączka powyżej 38.50C, bóle mięśni, osłabienie, ból głowy i gardła, wysypka, wymioty, biegunka lub krwawienia w okresie 3 tygodni od powrotu z podróży

LUB

2. Kontaktu w trakcie pobytu w krajach Afryki Zachodniej:
- z chorą osobą lub ciałem osoby zmarłej w wyniku tej choroby
LUB
- chorym lub padłym dzikim zwierzęciem
należy pozostać w domu oraz niezwłocznie skontaktować się z numerem 999 lub 112, poinformować o przebytej podróży i postępować zgodnie ze wskazówkami dyspozytora.

W Polsce pali blisko co czwarta kobieta. Z każdym jednym „dymkiem” do jej organizmu dostają się: aceton, cyjanowodór, arsen, amoniak, tlenek węgla, metanol, butan… w sumie ponad 4 tysiące substancji smolistych, w tym ponad 40 rakotwórczych!

Tymczasem palenie tytoniu jest silnie powiązane z nowotworami płuc, krtani, gardła, przełyku, jamy ustnej, żołądka, nerek, pęcherza moczowego, trzustki, wątroby, szyjki macicy. U palących wzrasta ryzyko chorób układu oddechowego, układu krążenia, a także powstania wrzodów żołądka i upośledzenia płodności. Wraz z utratą zdrowia, pogarsza się również wygląd. Skóra traci jędrność i elastyczność. Palenie przyspiesza powstawanie zmarszczek, sprzyja pojawianiu się przebarwień i kamienia na zębach, nieświeżego oddechu czy żółknięciu palców (Źródło:  www.gis.gov.pl )

Działania edukacyjno-informacyjne podejmowane w ramach kampanii służą zachęceniu do podjęcia próby rzucenia palenia oraz ukazaniu korzyści płynących z życia bez nałogu.

Kampania jest elementem „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018”.

Więcej artykułów…